Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
zvonce
bitovi

Terminal za registraciju radnog vremena ITGsr-05

Tipińćne primene:

-    Registracija radnog vremena,
-    Kontrola pristupa (vrata, barijere, rampe)

Osnovne funkcije terminala ITGsr-05 su:

    -Namenski razvijen i prilagodljiv firmware;
¬†¬†¬† -Osnova terminala je 32-bitni ARM procesor i Philips-ov MIFARE¬ģ kontroler MRFC 531,
    -Komunicira sa svim transponderima koji zadovoljavaju standard ISO 14443A;
¬†¬†¬† -512kB flash memorije, sadrŇĺaj je potpuno ońćuvan u sluńćaju nestanka napajanja i omoguńáava ńćuvanje preko 24,000 registrovanih dogańĎaja
    -sat realnog vremena
    -2 digitalna ulaza;
¬†¬†¬† -2 digitalna relejna izlaza 6A/250V, za upravljanje elektrińćnom bravom, barijerom ili rampom;
    -10/100 Mbps TCP/IP interfejs, opciono RS232C ili RS485;
¬†¬†¬† -Pomońáni RS232C interfejs, samo za ńćitanje
¬†¬†¬† -NajviŇ°e dve antene, sa zvuńćnim i svetlosnim (LED) indikatorima;
¬†¬†¬† -PredvińĎen za rad u proŇ°irenom temperaturskom opsegu (-20 to +85¬ļC);
¬†¬†¬† -Napajanje iz mreŇĺe 180-240 V, 50 Hz.


aEksterna antena ITGant-5

Daljina ońćitavanja je do 10 cm. SpoljaŇ°nja antena povezuje se na terminal pomońáu koaksijalnog kabla RG-174 i¬† SMA konektora. Antena ima sopstveni 8-bitni mikroprocesor, zvuńćnu i svetlosnu indikaciju. Kompletna komunikacija izmeńĎu terminala i antene obavlja se preko jednog koaksijalnog kabla (napajanje elektronike u anteni, RF komunikacija izmeńĎu antene i MFRC kontrolera, meńĎuprocesorska komunikacija).


Identifikaciona kartica (transponder)

Sistem koristi ID kartice (transpondere) koji su usaglaŇ°eni sa standardom ISO 14443A. Transponder i terminal komuniciraju koristeńái radio-uńćestanost od 13.56 MHz.


Funkcionalne karakteristike
MIFARE¬ģ transpondera

Osnovne funkcionalne karakteristike ovih transpondera predstavljaju:

Memorija
 
 Kapacitet EEPROM memorije na kartici     1 kbajt odn. 4 kB
 Read-only serijski broj kartice     4 bajta
 Organizacija memorije za kartice sa 1 kB     16 sektora x 64 bajta
 Organizacija memorije za kartice sa 4 kB     32 sektora x 64 bajta + 8 sektora x 256 bajta
  
 RF-interfejs 
 ISO standard     14443A
¬†Radna uńćestanost¬†¬†¬†¬† 13.56 MHz
 Bitska brzina      106 kb/s
¬†Najveńáa daljina ońćitavanja/upisivanja (udaljenost kartice od ńćitańća)¬†¬†¬†¬† 10 cm
  
 Bezbednost 
Jedinstveni serijski broj svake kartice     4 bajta
Generator sluńćajnih brojeva¬†¬†¬†¬† Da
Pristupni kljuńćevi¬†¬†¬†¬† 2 po sektoru
Definisanje uslova pristupa     Po sektoru
  
Posebna svojstva 
ViŇ°enamensko koriŇ°ńáenje¬†¬†¬†¬† PodrŇĺava MAD2*
Vreme izvrŇ°anja transakcije¬†¬†¬†¬† 140 msek
  
Fizińćke karakteristike ID kartice¬†
Materijal      PVC, bela
Dimenzije kartice¬†¬†¬†¬† 85.6 x 54 x 0.76 (¬Ī 0.08) mm
       
*MAD2 ‚ÄstMIFARE¬ģ Application Directory predstavlja de-facto standard za organizaciju memorije na karticama, u sluńćajevima viŇ°enamenskih aplikacija. Nije obavezno da se poŇ°tuje, ali moŇĺe da bude korisno


Fizińćke karakteristike MIFARE¬ģ kartica

Zavisi od konkretne primene. Moguńái i neki drugi formati (npr. u vidu priveska za kljuńćeve, ruńćnog sata i sl). Na ID kartici mogu se odŇ°tampati razne informacije, kao napr. logotip firme, ime i prezime zaposlenog, matińćni broj radnika, fotografija vlasnika kartice i sl.
 terminal i dve eksterne antene  
Sl.1 Terminal ITGsr-05 sa dve eksterne antene

 

 

Povratak na prethodnu stranicu

 


Anketa
Koja je VaŇ°a struńćna oblast?