Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money
Baner
zvonce
bitovi

Terminal za daljinsko ońćitavanje fiskalne memorije

Terminal za daljinsko ońćitavanje fiskalne memorije ITGcc-04 korisnicima nudi sledeńáe:

a.¬†¬† ¬†ispunjenje svih funkcija propisanih Zakonom o fiskalnim kasama (‚ÄúSluŇĺbeni Glasnik RS‚ÄĚ, broj 135/04), zahteva Poreske uprave i preporuka operatera mobilne telefonije,
b.¬†¬† ¬†daljinsko administriranje fiskalnih kasa korisnicima koji Ňĺele da na efikasan i ekonomińćan nańćin ońćitavaju Ňĺeljene informacije sa proizvoljnog broja svojih udaljenih fiskalnih kasa, kao i da aŇĺuriraju njihove radne parametre, ne remeteńái proces prodaje.

Terminal ITGcc-04 namenjen je korisnicima fiskalnih kasa Intracom CR401.

sematski prikaz

Sl.1 ҆ematski prikaz sistema za daljinsku administraciju fisklanih kasa

Komponente sistema

Klijentska strana:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Fiskalna kasa
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Komunikator ITGcc-0x (na raspolaganju su tri razlińćite verzije):
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† o¬†¬† ¬†Kontroler ITGcc-03A, (sa ugrańĎenim Ňĺińćnim modemom),
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† o¬†¬† ¬†Kontroler ITGcc-03B, bez komunikacionog ureńĎaja (korisnik treba da nabavi GSM telefon koji podrŇĺava datatransfer reŇĺim ili eksterni Ňĺińćni modem),
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬† o¬†¬† ¬†Kontroler ITGcc-03C, sa ugrańĎenim GSM/GPRS modemom,

Serverska strana:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Centralni rańćunar opremljen administratorskim programom
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Komunikacioni podsistem sa potrebnim brojem GSM ili standardnih modema

Operater fiskalne kase:
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Osim navedenih komponenti, za rad sistema potrebna je vrlo jednostavna obuka i minimalno angaŇĺovanje operatera fiskalne kase

 

Komunikacija izmeńĎu serverske i klijentske strane je autorizovana i kriptovana, ńćime je sistem zaŇ°tińáen od zloupotrebe. Komunikator zauzima istu povrŇ°inu kao i sama kasa, nalazi se ispod kase i sa njom ńćini jednu celinu.

Moguńánosti sistema

Komunikator preuzima fiskalni izveŇ°taj na zahtev operatera iz centrale. Ovaj izveŇ°taj, kao i izveŇ°taje o obimu prodaje, predaje serveru na zahtev koji moŇĺe dońái u bilo koje vreme. Na isti nańćin, server u proizvoljno vreme dostavlja tabelu artikala komunikatoru, a ovaj aŇĺurira fiskalnu kasu.

Osnovne funkcionalne moguńánosti ovog reŇ°enja su sledeńáe:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†preuzimanje dnevnog fiskalnog izveŇ°taja
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†preuzimanje dnevnog izveŇ°taja o obimu prodaje po prodatim artiklima i po operaterima
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†aŇĺuriranje baze podataka artikala u kasi (dodavanje i brisanje, kao i promene cena i poreskih stopa pojedinih artikala)
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†generisanje fiskalnog izveŇ°taja na zahtev servera bez aktivnog uńćeŇ°ńáa operatera
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†dobijanje izveŇ°taja o obimu prodaje svih artikala od poslednjeg dnevnog fiskalnog izveŇ°taja do trenutka generisanja zahteva
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†dobijanje izveŇ°taja o obimu prodaje odreńĎenog artikla od poslednjeg dnevnog fiskalnog izveŇ°taja do trenutka generisanja zahteva
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Minimalnu angaŇĺovanost i obuńćenost operatera za kasom;
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Trenutno aŇĺurne informacije o prodaji na kasi, bez ikakvog deranŇĺiranja operatera i prodaje, prozivanjem komunikatora, a ne kase!
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‚Äʬ†¬† ¬†Komunikator moŇĺe da ńćuva u svojoj memoriji do 7 dnevnih fiskalnih izveŇ°taja i 7 dnevnih izveŇ°taja o obimu prodaje.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu

 


Anketa
Koja je VaŇ°a struńćna oblast?